English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
899/2012/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, alachlór, anilazín, azocyklotín, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofurán, karbosulfán, chlórfenapyr, chlórtal-dimetyl, chlórtiamid, cyhexatín, diazinón, dichlobenil, dikofol, dimetipín, dinikonazol, disulfoton, fenitrotión, flufenzín, furatiokarb, hexakonazol, laktofén, mepronil, metamidofos, metoprén, monokrotofos, monurón, oxykarboxín, oxydemetón-metyl, paratión-metyl, forát, fosalón, procymidón, profenofos, propachlór, chinklorak, chintozén, tolylfluanid, trichlórfon, tridemorf a trifluralín v alebo na určitých produktoch a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie stanovením prílohy V, v ktorej sa uvádzajú štandardné hodnoty.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa však od 26.4.2013 (okrem karbarylu v ovocí a bobuľových plodoch pod kódovým č. 0820000, ktoré patria do skupiny korenín.

729/2012/EÚ - bratislavský rožok
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE () č. 729/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov (Bratislavský rožok/ Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (ZTŠ).
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

461/2012/EÚ - žuvacia guma
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 3. aug. 2012, ktorým sa povoľuje uvedenie nového základu žuvacej gumy ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/882/.

594/2012/EU - obsah kontaminantov v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 594/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kontaminantov ochratoxínu A, PCB nepodobných dioxínom a melamínu v potravinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

592/2012/EU - rezíduá
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, kaptánu, cyprodinilu, fluopikolidu, hexytiazoxu, izoprotiolanu, metaldehydu, oxadixylu a fosmetu v určitých produktoch alebo na nich.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

579/2012/EU - chránené označenie-vinárske výrobky
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 579/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov.
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

562/2012/EU - posúdenie rizík s potr. enzýmami
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 562/2012 z 27. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011, pokiaľ ide o osobitné údaje vyžadované na účely posúdenia rizík v súvislosti s potravinárskymi enzýmami
Nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

556/2012/EU - rezíduá pre spinosad v malinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 556/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre spinosad v malinách alebo na nich.
Nariadenie nadobúda účinnosť 1. dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

493/2012/EU - recyklácia batérií
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES.
Nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

489/2012/EU - k č. 1925/2006-pridávanie vitamínov do potravín
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 489/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá na účely uplatňovania článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín
Vykonávacie nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.