English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
Správa Komisie EU - legislatíva odpadov
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa odpadov:
smernice 2006/12/ES o odpadoch,
smernice 91/689/EHS o nebezpečnom odpade,
smernice 75/439/EHS o odpadových olejoch, smernice 86/278/EHS o splaškových kaloch,
smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov,
smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov a smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení za obdobie 2007 – 2009
Správa je zo 17.1.2013.

25/2013/EÚ - prídavné látky v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 25/2013 zo 16. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o prídavnú látku v potravinách dioctan draselný.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

30/2013/EÚ - školské ovocie
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 30/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1185/2012/EÚ - vinárske výrobky - CHOP
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1185/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1183/2012/EÚ - plasty na styk s potravinami
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1179/2012/EÚ - drvené sklo
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Nariadenie sa uplatňuje od 11.6.2013.

1151/2012-EÚ - Systémy kvality pre potraviny
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Korigendum k nar. EP č. 1333/2008 - o prídavných látkach
V Úradnom Vestníku EÚ bolo uverejnené Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách - sú v ňom uvedené opravy terminológie.

1056/2012/EÚ - potravinárske enzýmy
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1056/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, pokiaľ ide o prechodné opatrenia.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení Úradnom Vestníku EÚ.

1057/2012-EÚ - E 900 vo výživových doplnkoch
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1057/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie dimetylpolysiloxánu (E 900) ako protipeniaceho činidla vo výživových doplnkoch.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení Úradnom Vestníku EÚ.