English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
314/2012/EU - preprava vinárskych výrobkov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12.4.2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva.
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

313/2012/EU - podpora pre poľnohospodárov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 313/2012 z 12.4.2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Nariadenie nadobúda účinnosť 7. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

307/2012/EU - vitamíny a minerálne látky
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11.4.2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia EP a Rady (EX) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

232/2012/EU - farbivá E 104, E 110 a E 124
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 232/2012 zo16.3.2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E 104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124).
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

231/2012/EU - špecifikácie prídavných látok
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9.3.2012 ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.12.2012.

16/2012/EU - požiadavky na mrazené potraviny
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11.1.2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

2011/91/EU - ID potravín
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91/EÚ z 13. dec. 2011 o identifikácii alebo rozlíšení dávky, do ktorej potraviny patria.
Smernica nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1268/2011/EU - vstupné ceny ovocia a zeleniny
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2011 zo 6. dec. 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny.

Nariadenie nadobúda účinnosť: 7. dec. 2011.

1208/2011/EU - ovocie a zelenina-pomoc
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z 22. nov. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 7. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Uplatňuje sa od: 1.8.2011.

1173/2011/EU - rozpočtový dohľad v eurozóne
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. nov. 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.