English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
545/2013/EÚ - o aromatickej látke acetyl-dimetyltiofén
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 545/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o aromatickú látku 3-acetyl-2,5-dimetyltiofén.
Účinnosť nariadenia:
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku. T.j. od 16.6.2013.

Korigendum k nar. EÚ č. 1169/2011
Členom PKS dávame pre informáciu a využitie Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ L 163 dňa 15.6.2013.

536/2013/EÚ - povolené zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 536/2013 z 11. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 2.1.2014.

505/2013/EÚ - uvoľnenie cukru mimo kvóty
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 505/2013 z 31. mája 2013, ktorým sa stanovujú ďalšie mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, s platnosťou do 30.6.2014.

509/2013/EÚ - prídavné látky v alkohol. nápojoch
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 509/2013 z 3. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie niekoľkých prídavných látok v určitých alkoholických nápojoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

438/2013/EÚ - prídavné látky v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 438/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Obchodné vzťahy reťazcov s dodávateľmi potravín
Dávame do pozornosti:
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Obchodné vzťahy medzi veľkými maloobchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín – súčasný stav“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy).

Oznam: 216/2013/EÚ - o elektronickom uverejňovaní ÚV
Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie, v súlade s ktorým sa od 1. júla 2013 bude elektronické vydanie úradného vestníka považovať za autentické a bude mať právne účinky.

406/2013/EÚ - rezíduá
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 406/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti s látkou prednizolón.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 3.7.2013.

342/2013/EÚ - obchodné normy pre vajcia
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 342/2013 zo 16. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 589/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.