English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
282/2011/EU - spoločný systém DPH
Vykonávacie nariadenie Rady č. 282/2011/EÚ z 15.3.2011,
ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 12.4.2011.

238, 239 a 243/2011/EU - Register pôvodu
V prílohe nájdete nasledovné predpisy z 11.3.2011:
1/ Vykonávacie nariadenie komisie EU č. 238/2011 - ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov "Zázrivský korbáčik (CHZO)"
2/ Vykonávacie nariadenie komisie EU č. 239/2011 - ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov "Tekovský salámový syr (CHZO)"
3/ Vykonávacie nariadenie komisie EU č. 243/2011 - ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov "Oravský korbáčik (CHZO)"
Tieto nariadenia nadobúdajú účinnosť 20. dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku EU, t.j. od 1.4.2011.
a
Žaloba podaná 25.1.2011 - Európska komisia/Česká republika - 2011/C 80/31, ktorou EK žaluje ČR vo veci používania pojmu "nátierkové maslo".

142/2011/EU - mliečne výrobky
Rozhodnutie Komisie z 3.3.2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 97/80/ES, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch.,
Rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 23.3.2011.

Oznam Komisie-info o potravinách spotrebiteľom
Oznámenie Európskej Komisie Európskemu parlamentu, z 22.2.2011, KOM (2011) 77 v konečnom znení:
podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ týkajúce sa pozície Rady v 1. čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.
V prílohe je materiál uložený na aktuálne použitie.

7/2011/EU a Oznámenie Európskej Komisie
7/11/EU - Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16.2.2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.
Smernica 7/11/EU nadobúda účinnosť 20. dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
a
Oznámenie Európskej Komisie Európskemu parlamentu a Rade, z 2.12.2010:
o budúcej potrebe a využití mechanicky separovaného mäsa v EU, vrátane informačnej politiky pre spotrebiteľov.

158 až 161/2011/EU- tradičné špeciality
V prílohe nájdete nasledovné predpisy z 21.2.2011:
1/ Nariadenie komisie EU č. 158/2011 - ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov "Špekáčky/Špekačky"
2/ Nariadenie komisie EU č. 159/2011 - ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov "Spišské párky (ZTŠ)"
3/ Nariadenie komisie EU č. 160/2011 - ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov "Lovecký salám/Lovecká saláma" (ZTŠ)
4/ Nariadenie komisie EU č. 161/2011 - ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov "Liptovská saláma/Liptovský salám" (ZTŠ).
Tieto nariadenia nadobúdajú účinnosť 20. dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku EU, t.j. od 14.3.2011.

53/2011/EU - vinárske výrobky
Nariadenie Komisie EU č. 53/2011/EU - z 21.1.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady ES č. 479/208, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia.
Nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 22.1.2011.
Nariadenie sa uplatňuje od 1. augusta 2010.

10/2011/EU
Nariadenie Komisie EU č. 10/2011/EU - zo 14.1.2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 3.2.2011.
Nariadenie sa uplatňuje od 1. mája 2011.

WTO diskusia - vína a liehy GI register
3 návrhy zo zas. pracovnej skupiny ku GI registru pre vína a liehy - kto bude znášať náklady systému a pod.
Návrhy viď tu v prílohe.

Oznam Komisie-označovanie pôvodu potravín
Oznámenie Komisie - 2010/C 341/03 - Usmernenia pre označovanie potravín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO) používaných ako prísady.