English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
952/2013/EÚ - Colný kódex Únie
Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. okt. 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

985/2013/EÚ - Použitie aromatických látok
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 985/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení a opravuje príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

907/2013/EÚ - Používanie druhových opisov
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 907/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní).
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

818/2013/EÚ - zmena prílohy III nar. č. 1333/2008
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 818/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie sacharoesterov mastných kyselín (E 473) v arómach do čírych ochutených nápojov na báze vody.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

817/2013/EÚ - zmena príl. II a III nar. č. 1333/2008
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 817/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o arabskú gumu modifikovanú kyselinou oktenyljantárovou.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

444/2013/EÚ - označovanie pôvodu mlieka UHT
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 28. augusta 2013 o návrhu talianskej vyhlášky o spôsoboch označovania pôvodu trvanlivého mlieka, mlieka UHT, mikrofiltrovaného pasterizovaného mlieka a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote.
Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

46/2013/EÚ - dojčenská výživa
SMERNICA KOMISIE 2013/46/EÚ z 28. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive.
Dovoľujeme si členov PKS upozorniť na chybný dátum v slovenskom preklade smernice v bode 1. čl. 3 - správne má byť rok 2014.
T.zn., že členské štáty majú povinnosť transponovať túto smernicu do národnej legislatívy najneskôr do 28.2.2014.
Účinnosť smernice: 20. dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

777/2013/EÚ - rezíduá
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 777/2013 z 12. augusta 2013, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí clodinafopu, klomazónu, diurónu, etalfluralínu, ioxynilu, iprovalikarbu, maleínhydrazidu, mepanipyrimu, metkonazolu, prosulfokarbu a tepraloxydimu v určitých produktoch alebo na určitých produktoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Ústrednom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 6.3.2014.

629/2013/EÚ - uvoľnenie cukru mimo kvóty na trh Únie
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 629/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa stanovujú ďalšie mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2012/2013.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Účinnosť nariadenia končí: 30.6.2014.

609/2013/EÚ - potraviny pre dojčatá a malé deti
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Ústrednom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 20.7.2016.