English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
1129/2011/EU - príloha II k nar. č. 1333/2008
Nariadenie Komisie EU č. 1129/2011 z 11.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
V zmysle čl. 3 zrušuje nariadenie ES č. 884/2007 s účinnosťou od 1.6.2013. 

1086/2011/EU - salmonela v hydine
Nariadenie Komisie EU č. 1086/2011 z 27.10.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003 a príloha I k nariadeniu Komisie č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v čerstvom hydinovom mäse.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.12.2011.

1085/2011/EU - propagácia
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 1085/2011 z 27.10.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

961/2011/EU - dovoz krmív a potravín z Japonska
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 961/2011 z 27.9.2011, ktorým s stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie EU č. 297/2011.
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa uplatňovať do 31. dec. 2011. Nariadenie sa bude mesačne prehodnocovať s cieľom zohľadniť vývoj situácie, pokiaľ ide o kontamináciu.

931/2011/EU-vysledovateľnosť živ. potravín
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 931/2011 z 19.9.2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa uplatňovať od 1. júla 2012.

516/2011/EU - dioxíny a furány v potravinách
Odporúčanie Komisie z 23.8.2011 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách.
Toto odporúčanie ruší a nahrádza Odporúčanie č. 2006/88/ES. s účinnosťou od 1.1.2012.

812 a 813//2011/EU - max. hladiny rezíduí
1/ Nariadenie Komisie EÚ č. 812/2011/EU z 10.8.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o max. hladiny rezíduí dimetomorfu, fluopikolidu, mandipropamidu, metrafenónu, nikotínu a spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich.

2/ Nariadenie Komisie EÚ č. 813/2011/EU z 10.8.2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o max. hladiny rezíduí acechinocylu, emamektín-benzoátu, etametsulfurón-metylu, flubendiamidu, fludioxonilu, krezoxím-metylu, metoxyfenozidu, novalurónu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich. 
Obe nariadenia nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

836/2011/EU - kontrola kovov v potravinách
Nariadenie Komisie EÚ č. 836/2011 z 19.8.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 333/2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a uplatňuje sa od 1.9.2012.

835/2011/EU - aromatické uhlovodíky v potravinách
Nariadenie Komisie EÚ č. 835/2011 z 19.8.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hladiny polycyklických aromatických uhlovodíkov v potravinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a uplatňuje sa od 1.9.2012.