English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
175/2014/EÚ - zdravotné tvrdenia zamietnuté
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 175/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

155/2014/EÚ - zdravotné tvrdenia zamietnuté
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 155/2014 z 19. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

126/2014-EÚ - zápis CHOP - Paprika Žitava/Žitavská paprika
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 126/2014 z 5. februára 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Paprika Žitava/Žitavská paprika (CHOP)].
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

79/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 79/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, chlórprofamu, esfenvalerátu, fludioxonylu a tiobenkarbu v určitých produktoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 19.8.2014.

78/2014/EÚ - k nar. č. 1169/2011 - obilniny spôsobujúce alergie na potraviny
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

61/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 61/2014 z 24. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyromazínu, fenpropidínu, formetanátu, oxamylu a tebukonazolu v alebo na určitých produktoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 14.8.2014.

1274/2013/EÚ - zmena príl. II a III nar. č. 1333/2008
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1274/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o určité prídavné látky v potravinách.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

40/2014/EÚ - zdravotné tvrdenie o potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 40/2014 zo 17. januára 2014, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

1408/2013/EÚ - pomoc de minimis v poľnohospodárstve
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva.
Účinnosť nariadenia: od 1.1.2014.
Uplatňuje sa do: 31.12.2020.

1407/2013/EÚ - Zmluva na pomoc de minimis
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.
Účinnosť nariadenia: od 1.1.2014.
Uplatňuje sa do: 31.12.2020.