English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
79/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 79/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, chlórprofamu, esfenvalerátu, fludioxonylu a tiobenkarbu v určitých produktoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 19.8.2014.

78/2014/EÚ - k nar. č. 1169/2011 - obilniny spôsobujúce alergie na potraviny
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

61/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 61/2014 z 24. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyromazínu, fenpropidínu, formetanátu, oxamylu a tebukonazolu v alebo na určitých produktoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 14.8.2014.

1274/2013/EÚ - zmena príl. II a III nar. č. 1333/2008
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1274/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o určité prídavné látky v potravinách.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

40/2014/EÚ - zdravotné tvrdenie o potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 40/2014 zo 17. januára 2014, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

1408/2013/EÚ - pomoc de minimis v poľnohospodárstve
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva.
Účinnosť nariadenia: od 1.1.2014.
Uplatňuje sa do: 31.12.2020.

1407/2013/EÚ - Zmluva na pomoc de minimis
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.
Účinnosť nariadenia: od 1.1.2014.
Uplatňuje sa do: 31.12.2020.

1312/2013/EÚ - Rozhodnutie o inovačnom programe
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1312/2013/EÚ z 11. december 2013 o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy.
Účinnosť Rozhodnutia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

1309/2013/EÚ - financovanie globalizácie
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1309/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.
Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa na všetky žiadosti predložené medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2020.

1304/2013/EÚ - Európsky sociálny fond
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
Účinnosť nariadenia: dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.