English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
517/2014/EÚ - skleníkové plyny
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 1.1.2015.

519/2014/EÚ - metódy odberu vzoriek
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 1.7.2014.

501/2014/EÚ - pomoc na súkromné skladovanie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 501/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uplatňuje pomoc na súkromné skladovanie.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

500/2014/EÚ - ovocie a zelenina v školách
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

499/2014/EÚ - ovocie a zelenina
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.
Článok 1 ods. 6 a 7 a článok 2 sa uplatňujú od 1. januára 2014. Článok 1 ods. 9 sa uplatňuje od 1. októbra 2014. Článok 1 ods. 3 a ods. 4 sa uplatňuje od 1. januára 2015.
Účinnosť nariadenia: dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

506/2014/EÚ - mäsové výrobky
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 506/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o etyl-N-dodekanoyl-L-arginát ako konzervačná látka v určitých tepelne ošetrených mäsových výrobkoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom
po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

505/2014/EÚ - karamel v pive
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 505/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie karamelových farbív (E 150a – d) v pive a sladových nápojoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

497/2014/EÚ - sladidlo Advantam
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 497/2014 zo 14. mája 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie advantámu ako sladidla.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

488/2014/EÚ - max. hodnoty obsahu kadmia v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 488/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňovanie max. hodnôt kadmia je ustanovené v 2 termínoch v článku 2 nariadenia.

400/2014/EÚ - kontrolný program Únie na r. 2015-2017
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 400/2014 z 22. apríla 2014 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2015, 2016 a 2017 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich.
Účinnosť nariadenia od: 1.1.2015