English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
470/2012/EU - k 1333/2008-polydextróza v pive
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 470/2012 zo 4. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polydextrózy (E 1200) v pive
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

432/2012 - povolené zdrav. tvrdenia-iné
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od 14.12.2012.

380/2012 - prídavné látky v potr. - obsah AL
NARIADENIE KOMISIE () č. 380/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky používania a používanie hladín pre prídavné látky v potravinách s obsahom hliníka.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

379/2012 - zamietnuté zdrav. tvrdenia - iné
NARIADENIE KOMISIE () č. 379/2012 z 3. mája 2012 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

378/2012 - zamietnuté zdrav. tvrdenia -potraviny
NARIADENIE KOMISIE () č. 378/2012 - z 3. mája 2012, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Oznámenie Komisie EP-podpora poľn. výrobkov
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov:
"Propagačné a informačné opatrenia na podporu poľnohospodárskych výrobkov: stratégia so silnou európskou priadnou hodnotou na propagáciu chutí Európy".
Propagačnou politikou sa umožní rozvinúť všetok potenciál potravinárskeho sektora, čím sa povzbudí rast a zamestnanosť v európskom hospodárstve.

315/2012/EU - kategórie vinárskych výrobkov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 315/2012 z 12.4.2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 606/2009,ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia.

Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

314/2012/EU - preprava vinárskych výrobkov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12.4.2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva.
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

313/2012/EU - podpora pre poľnohospodárov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 313/2012 z 12.4.2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Nariadenie nadobúda účinnosť 7. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

307/2012/EU - vitamíny a minerálne látky
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11.4.2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia EP a Rady (EX) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.