English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
217/2014/EÚ - salmonela v ošípaných
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 217/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v jatočných telách ošípaných.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.6.2014.

216/2014/EÚ - kontroly Trichinella v mäse
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 216/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2075/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.6.2014.

215/2014/EÚ - Európsky fond reg. rozvoja a fond PRV
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy.
Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

202/2014/EÚ - o plastových materiáloch
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

175/2014/EÚ - zdravotné tvrdenia zamietnuté
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 175/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

155/2014/EÚ - zdravotné tvrdenia zamietnuté
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 155/2014 z 19. februára 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

126/2014-EÚ - zápis CHOP - Paprika Žitava/Žitavská paprika
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 126/2014 z 5. februára 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Paprika Žitava/Žitavská paprika (CHOP)].
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

79/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 79/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, chlórprofamu, esfenvalerátu, fludioxonylu a tiobenkarbu v určitých produktoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 19.8.2014.

78/2014/EÚ - k nar. č. 1169/2011 - obilniny spôsobujúce alergie na potraviny
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

61/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 61/2014 z 24. januára 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyromazínu, fenpropidínu, formetanátu, oxamylu a tebukonazolu v alebo na určitých produktoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 14.8.2014.