English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
341/2013/EÚ - kvóty pre mlieko
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 341/2013 zo 16. apríla 2013 o rozdelení vnútroštátnych kvót na mlieko stanovených na obdobie rokov 2012/2013 v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „priamy predaj“.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Účinnosť nariadenia končí dňom 30.9.2014.

244/2013-EÚ - fosforečnan vápenatý v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 244/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie fosforečnanu vápenatého [E 341 iii)] vo výživových prípravkoch určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

256/2013-EÚ - askorbát sodný v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 256/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie askorbátu sodného (E 301) v prípravkoch s vitamínom D určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

162/2013-EÚ - denaturovanie etanolu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1. júla 2013.

63/2013-EÚ - zdravotné tvrdenia
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 24. januára 2013, ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
Účinnosť rozhodnutia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

59/2013-EÚ - max. limity rezíduí v potravinách - monenzín
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 59/2013 z 23. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky monenzín.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 25.3.2013.

57/2013-EÚ - vývoz odpadu (OECD)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 57/2013 z 23. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD.
Účinnosť nariadenia: 14. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

52/2013-EÚ - perlivé víno a mušt
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 52/2013 z 22. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIb k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o perlivé víno, sýtené perlivé víno a rektifikovaný zahustený hroznový mušt.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

51/2013/EÚ - krmivá - metódy analýzy zložiek živočíšnych
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 51/2013 zo 16. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/2009, pokiaľ ide o metódy analýzy na stanovenie zložiek živočíšneho pôvodu na účely úradných kontrol krmív.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Sprievodca EÚ legislatívou - metódy analýzy potravinárskej vlákniny
Predkladáme Vám na vedomie dokument z dec. 2012, s názvom:
"Sprievodca pre kompetentné orgány na kontrolu zosúladenia s EÚ legislatívou", týkajúcou sa Smernice Rady 90/496/EEC z 24.9.1990 o označovaní výživy na potravinách a ďalších súvisiacich predpisov EÚ, s previazaním na analytické metódy pre určenie potravinárskej vlákniny deklarovanej na etiketách (t.j. "METHODS OF ANALYSIS FOR DETERMINATION OF THE FIBRE CONTENT DECLARED ON A LABEL").