English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
685/2014/EÚ - prídavné látky
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 685/2014 z 20. júna 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o očkovaný kopolymér vinylalkoholu s etylénglykolom v tuhých výživových doplnkoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

651/2014/EÚ - kategórie pomoci
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.
Účinnosť nariadenia: 1.7.2014
Uplatňuje sa do 31.12.20120.

668/2014/EÚ - Systémy kvality potravín
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

665//2014/EÚ - "horský výrobok"
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

664/2014/EÚ - Symboly Únie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

617/2014/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 617/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí etoxysulfurónu, metsulfurón-metylu, nikosulfurónu, prosulfurónu, rimsulfurónu, sulfosulfurónu a tifensulfurón-metylu v určitých produktoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od: 2. januára 2015.

614/2014EÚ - nariadenie o podpore vinárstva
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

601/2014/EÚ - nariadenie o mäse
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 601/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o potravinové kategórie mäsa a používanie určitých prídavných látok v mäsových prípravkoch.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

63/2014/EÚ - Smernica o mede
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/63/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení smernica Rady 2001/110/ES o mede.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

517/2014/EÚ - skleníkové plyny
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 1.1.2015.