Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: súkromné pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je stále protizákonné

Bratislava, 28. januára 2019 – Potravinárska komora Slovenska v súvislosti so včerajším výbuchom nelegálnej pálenice, pri ktorom sa ťažko zranili tri osoby upozorňuje, že pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej protizákonné. Súkromné osoby môžu páliť destilát len po splnení podmienok, ktoré ukladá zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

 

 

Téma legalizácie súkromného pálenia alkoholu rezonovala v minulom roku v slovenských médiách. Potravinárska komora Slovenska počas celého legislatívneho procesu upozorňovala, že jeden z aspektov, ktorý so sebou súkromné pálenie prináša, je dopad na verejné zdravie kvôli ľahkej dostupnosti alkoholu. Druhým významným argumentom bola bezpečnosť destilačného procesu, pričom Potravinárska komora Slovenska upozorňovala že pri neodbornej manipulácií s destilačným zariadením môže dôjsť k explózií. Do zákona sa síce dostala podmienka pálenia destilátu len na certifikovanom destilačnom zariadení, zákonodarcovia však do zákona neuviedli žiadne požiadavky, čo sa týka priestorov, v ktorých by mala výroba destilátu prebiehať.

 

„Veľmi nás mrzí nehoda, pri ktorej sa ťažko zranili až traja ľudia. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že výroba destilátu v podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej zakázané,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. „Každý, kto má záujem vyrábať si súkromne destilát, musí splniť prísne zákonné podmienky. Aj s ohľadom na nedávny incident však odporúčame radšej využívať služby pestovateľských páleníc, ktorých je na Slovensku vyše dvesto.“

 

Podľa zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov možno súkromnou výrobou destilátu vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu v kalendárnom roku. Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100 litrovom na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení, len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie. Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Fyzická osoba, ktorá má viac ako 21 rokov a je bezúhonná v zmysle zákona, je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia.

 

Podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, je súkromný výrobca destilátu povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, a to najneskôr do 15 dní od obdržania potvrdenia o držbe destilačného zariadenia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Colný úrad pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii preverí skutočnosti a údaje zaslané žiadateľom a porovná technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu so skutkovým stavom destilačného zariadenia. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti pravdivé a sú splnené zákonné podmienky, colný úrad zaeviduje súkromného výrobcu destilátu a vydá mu potvrdenie o evidencii do 30 dní od obdržania žiadosti. Najneskôr v deň vydania potvrdenia colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.28.1.2019