Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/36_ nariadenie komisie EU_N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluórbenzamid

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/36 z 10. januára 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o látku N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluórbenzamid (Text s významom pre EHP) C/2019/5

 

 

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0085.01.SLK&toc=OJ:L:2019:009:TOC