Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/35_zvýšená miera úradných kontrol pri dovoze krmív

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/35 z 8. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu (Text s významom pre EHP) C/2018/8825

 

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0077.01.SLK&toc=OJ:L:2019:009:TOC