Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2018/1689_opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1689 z 8. novembra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 7511] (Text s významom pre EHP)

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0039.01.SLK&toc=OJ:L:2018:279:TOC