English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
Nové zákony spod gescie Úradu pre normalizáciu, metrológie a skúšobníctvo SR

Dávame členom PKS do pozornosti informáciu, že dňa 7. marca 2018 boli v Zbierke zákonov zverejnené nové zákony spadajúce pod gesciu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa ruší zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2018.

 

Názvy a linky k zákonom:

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/55/20180401

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401

 

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/60/20180401