English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Podpora spracovateľského potravinárskeho priemyslu hlavnou témou valného zhromaždenia PKS

 

(tlačová správa)

 

V Bratislave, 5. apríla 2017 - Delegáti na Valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska (PKS) vyhodnotili činnosť za uplynulé obdobie a schválili plán činnosti na rok 2017. Od vlády SR očakávajú viac angažovanosti a podpory potravinárskemu priemyslu, ale aj citlivejšie zvažovanie dopadov vládnych opatrení na potravinárov a podnikateľské prostredie.

 

Valné zhromaždenie PKS sa uskutočnilo v Bratislave. Delegáti na ňom zhodnotili uplynulý rok a venovali sa aktuálnym témam.

 

Valné zhromaždenie skonštatovalo, že slovenské potravinárstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Prostriedky z eurofondov, ktoré do neho smerujú, sa nepoužívajú transparentne a efektívne a štátna pomoc je určená takmer výlučne iným odvetviam hospodárstva. Rezort pôdohospodárstva by sa preto pri ochrane domáceho potravinárskeho priemyslu mal viac zamerať na finančnú stránku podpory existujúcich potravinárskych podnikov.

 

V roku 2016 došlo k ďalšiemu prehĺbeniu záporného salda v obchode s agrokomoditami, ktoré sa blíži k rekordnej hodnote -1,3 mld. euro.

 

Každým rokom sa zvyšuje množstvo exportovaných poľnohospodárskych surovín a každým rokom sa zvyšuje množstvo dovezených potravín, čo svedčí o prehlbujúcom sa úpadku spracovateľského potravinárskeho priemyslu. Prostriedky vynakladané rezortom predovšetkým na podporu prvovýroby sa z veľkej časti míňajú svojmu účinku, ak finančne poddimenzovaný spracovateľský priemysel nedokáže dať surovinám od prvovýrobcov zodpovedajúcu pridanú hodnotu,“ povedal pred delegátmi Daniel Poturnay, prezident PKS.

 

Popri nedostatočnej finančnej podpore zo strany štátu musia potravinári absorbovať aj ďalšie náklady vyplývajúce z narastajúceho legislatívneho zaťaženia. Kritickým príkladom takého opatrenia je novela zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorá náklady výrobcov na recykláciu odpadov z obalov zvýšila z doterajších 5 mil. € ročne na približne 35 mil. €, pričom miera recyklácie sa primerane tomu nezvýšila.

 

Hodnotíme to ako zákon s najtvrdším finančným dopadom na potravinársky priemysel za posledné roky. Dnešné znenie zákona podporuje netransparentné fungovanie systému a monopolizáciu organizácií, ktoré ho prevádzkujú. Výrobcovia celý systém platia, ale nemajú možnosť výšku poplatkov ovplyvniť a nevidia, kde sa peniaze v systéme strácajú,“ vysvetlil prezident PKS.

 

Valné zhromaždenie k problematike zákona o odpadoch prijalo základné princípy jeho reformy, ktoré by mali viesť k  efektívnejšiemu fungovaniu a zvýšeniu kontroly potravinárov nad organizáciami zodpovednosti výrobcov. Základným pravidlom by sa malo stať, že ak výrobcovia systém financujú, majú právo o ňom rozhodovať a organizovať ho vrátane materiálového toku.

 

Jednoznačným pozitívom, ktoré uplynulý rok priniesol, bolo zníženie sadzby DPH na vybrané potraviny na 10 %. Dva roky po predstavení myšlienky verejného záväzku účastníkov potravinovej vertikály – dodávateľov potravín a zástupcov obchodu, že zníženie sadzby DPH v plnom rozsahu premietnu do konečných cien potravín na pulte môžeme skonštatovať, že tento projekt bol úspešný a spotrebiteľ zníženie sadzby DPH reálne pocítil, čo potvrdila aj hodnotiaca správa ministerstva pôdohospodárstva. PKS sa bude usilovať o to, aby vzhľadom na pozitívne hospodárenie štátneho rozpočtu bolo zvážené rozšírenie okruhu potravín so zníženou sadzbou, ideálne na všetky potraviny.

 

Ďalšími témami, ktoré na pôde valného zhromaždenia odzneli, boli problematika dodávateľsko-odberateľských vzťahov a rastúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

 

PKS v roku 2017 oslavuje 15. výročie svojho založenia. Počas svojej existencie sa vypracovala na najväčšiu a najreprezentatívnejšiu organizáciu zastupujúcu záujmy potravinárov na Slovensku, so stabilnou členskou základňou. Boli prijatí 4 noví členovia, čím celkový počet prvý krát dosiahol 50 členov komory. PKS je tiež jediným zástupcom Slovenska v Európskej asociácii výrobcov potravín a nápojov (FoodDrinkEurope/FDE) so sídlom v Bruseli.

 

„PKS od svojho vzniku uplatňuje odborný prístup a funguje na princípe nezávislosti. Som presvedčený, že práve zmienené princípy odbornosti, nezávislosti a apolitickosti sú predpokladom ďalšieho rozvoja komory a tieto princípy budeme naďalej dôsledne uplatňovať vo všetkých oblastiach svojej činnosti,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

 

Delegáti na valnom zhromaždení uskutočnili doplňujúce voľby do Predstavenstva komory. V ďalšom funkčnom období bude pokračovať Martin Hric (Mondelez Slovakia) a novým členom Predstavenstva PKS sa stal Ľuboš Mudrák (Savencia Fromage & Dairy SK).11.4.2017