PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska, Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pks@pks.sk 

 
Aktuálne témy
PKS: Bez podpory zaniknú v potravinárstve ďalšie pracovné miesta

(tlačová správa z VZ PKS 16.4.2014)

 

Bratislava, 16. apríla 2014 - Potravinárske firmy skôr zanikajú ako vznikajú. Tak vyzerá realita podnikania v potravinárskom priemysle na Slovensku, ktorý je stále tvrdším bojom o prežitie. Medzi priority na rok 2014, ktorými chce Potravinárska komora Slovenska (PKS) reagovať na úpadok domácej výroby patrí presadzovanie zrovnoprávnenia dotácií pre slovenských farmárov a potravinárov, spravodlivého financovania potravinárskeho priemyslu, spravodlivé zdaňovanie, zlepšenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov, zefektívnenie kontroly bezpečnosti potravín, ako aj odmietnutie liberalizácie obchodu s USA alebo s Ukrajinou bez dôkladnej analýzy dopadov. Priority schválili delegáti PKS v stredu 16. apríla na valnom zhromaždení.

Potravinársky priemysel na Slovensku a jeho kontinuálny úpadok sa podpisuje pod rastúcu nezamestnanosť v tomto odvetví. Po krachu ôsmych potravinárskych podnikov prišlo Slovensko o ďalších 650 pracovných miest. „Pre odvetvie potravinárstva sú významné tak veľké podniky – a som úprimne rád, že na Slovensku ešte pôsobia – tak aj malé a stredné podniky, ktoré sa na Slovensku zakladajú sťažka. Potravinárske firmy skôr zanikajú ako vznikajú. Podpora jestvujúcich potravinárskych podnikov, vytváranie stabilného podnikateľského prostredia a minimalizácia zmien v legislatíve je preto kľúčom pre vytváranie stabilných pracovných miest,“ povedal Daniel Poturnay, prezident PKS.

Jednou z aktuálnych tém valného zhromaždenia boli dodávateľsko-odberateľské vzťahy. PKS si uvedomuje dôležitosť dobrej spolupráce, ktorou sa môžu dosiahnuť obojstranne prospešné výsledky. „Dodávateľsko – odberateľské vzťahy sú často veľmi zložité a ich zlepšenie by pomohlo sprístupniť domáce potraviny spotrebiteľom,“ hovorí Daniel Poturnay. Korektné, vyvážené a dlhodobo udržateľné vzťahy sú podľa neho pre potravinárov kľúčové. Nastavenie korektných vzťahov je dôležité pre obidve strany, pretože zistenia pri úradnej kontrole potravín môžu mať negatívne dopady na zamestnanosť ako v potravinárstve, tak aj v obchode, čo si určite neželá ani jedna zo zúčastnených strán. „Uvedomujú si to obidve strany a preto chceme podporiť založenie slovenskej skupiny na kontrolu Zásad správnej praxe v potravinovom dodávateľskom reťazci,“ dodal prezident PKS.

PKS víta, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek si za svoju prioritu určil viac slovenských potravín na našich pultoch, čo by v praxi malo znamenať vytváranie priaznivých podmienok na zvyšovanie produkcie poľnohospodárskych komodít potrebných pre potravinársku produkciu. Jednoznačne pozitívne hodnotí angažovanosť ministra v oblasti zvýšenej kontroly kvality a bezpečnosti potravín. Táto oblasť bola úplne nedostatočne riešená zo strany všetkých jeho predchodcov a je tu veľa čo naprávať. Spolu s medializáciou zistených nedostatkov PKS tieto postupy vníma ako najúčinnejší nástroj vzdelávania verejnosti a spotrebiteľa o tom, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nakupovaným potravinám.

V roku 2014 sa činnosť PKS zameria najmä na aktívne pôsobenie v legislatívnej činnosti dôsledným pripomienkovaním návrhov všeobecne záväzných právnych noriem predovšetkým vo vzťahu k potravinárskej legislatíve a k legislatíve majúcej dopady na potravinársky priemysel. Cieľom PKS je zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnych záťaží. Komora bude presadzovať zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a bude sa naďalej venovať aj legislatíve životného prostredia najmä vo vzťahu k odpadom, obalom, ako aj k Recyklačnému fondu.

Z legislatívnej oblasti sa v uplynulom období komora štyrmi kľúčovými legislatívnymi normami, návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách, novelou zákona o potravinách, návrhom vyhlášky o spotrebiteľskom balení a návrhom zákona o odpadoch. PKS zaujala ku všetkým návrhom principiálne stanovisko a poukázala na možné negatívne dopady na potravinárske spoločnosti, ako aj na podnikateľské prostredie. Návrh zákona o odpadoch však neuralgizuje podnikateľov v potravinárskom sektore. Dopady na podnikateľské prostredie súvisiace s uplatňovaním navrhovaného zákona potravinári považujú za neprimerané a likvidačné.

Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerovali všetky aktivity PKS, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. Svoju činnosť PKS trvale zameriava na podporu konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu, ochranu zdravia spotrebiteľa, životného prostredia, kvality potravín, potravinovú bezpečnosť a trvale udržateľný rozvoj.

„V politike Bruselu, ktorá nás núti rozdrobovať farmy nevidíme správne strategické smerovanie. V dôsledku takto nastavenej politiky nebude európsky agropotravinársky sektor po zavedení liberalizácie obchodu s USA konkurencieschopný,“ uviedol Daniel Poturnay z PKS.

Povinnosťou PKS je presadzovať rovnaké podmienky v EÚ pre staré a nové členské štáty, a to nielen vo vzťahu k reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Odstránenie všetkých návrhov diskriminujúcich slovenských farmárov oproti farmárom starých členských štátov a zrovnoprávnenie dotácií v celej EÚ by výrazne prispelo k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na domácich a zahraničných trhoch. Zrovnoprávnenie postavenia farmárov starej EÚ15 a novej EÚ12 sa však v nasledujúcom období neuskutoční. Postup finančného dorovnania priamych platieb presunom finančných prostriedkov z II. piliera do I. piliera, ktorý schválila vláda SR na úkor potravinárov, PKS považuje za neférový.

Členovia Valného zhromaždenia PKS vyhodnotili tiež činnosť komory za uplynulé obdobie, schválili výsledky hospodárenia za rok 2013 a doplnili členov dozornej rady PKS.

Komora má 45 členov, z ktorých 8 je kolektívnych a v súčasnosti je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy potravinárov na Slovensku. PKS je členom Európskej asociácie výrobcov potravín a nápojov (FoodDrinkEurope/FDE) so sídlom v Bruseli.


 
Ďalšie články